Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków PTWM | Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą

Aktualności

30 września 2021 r.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków PTWM

Informujemy, że 15 października 2021 r. o godz. 18.00 stacjonarnie w Dziekanowie Leśnym (w auli CLM) odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą (Zebranie).

Konieczność zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania wynika z rezygnacji członka PTWM ze sprawowania funkcji członka Głównego Sądu Koleżeńskiego, która to rezygnacja wpłynęła do PTWM w dniu 14 września 2021 r. Zgodnie z zapisami Statutu PTWM: § 35 ust. 1. Główny Sąd Koleżeński składa się z trzech do pięciu członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa, w tym Sekretarza Sądu.

W związku z rezygnacją jednego członka, Główny Sąd Koleżeński obecnie nie ma wymaganej liczby członków i konieczne jest zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, w celu uzupełnienia składu tego organu, zgodnie z zapisami Statutu PTWM: § 35 ust. 3. Jeżeli na skutek wygaśnięcia mandatów członków Głównego Sądu Koleżeńskiego w Sądzie tym pozostanie mniej niż trzy osoby, Zarząd Główny zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa w celu dokonania wyborów uzupełniających, przy czym Zebranie to winno odbyć się w terminie pięciu tygodni od dnia zaistnienia powodu zwołania tego Zebrania.

Podczas wyborów uzupełniających będziemy wybierać dwóch członków Głównego Sądu Koleżeńskiego, co pozwoli uniknąć w przyszłości konieczności zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków PTWM w przypadku wygaśnięcia mandatu jednego z członków Głównego Sądu Koleżeńskiego. Uprzejmie prosimy o zgłaszanie kandydatów na członka Głównego Sadu Koleżeńskiego mailowo na adres: wzc@oddychaj.pl do dnia 11 października 2021 r. (poniedziałek). Jednocześnie prosimy o składanie propozycji wyłącznie w swoim imieniu.

Równocześnie, uprzedzając Państwa pytania, wyjaśniamy, że wybór uzupełniający do Głównego Sądu Koleżeńskiego nie był możliwy w dniu 17 września br. podczas XXII Zwykłego Walnego Zebrania Członków, ponieważ nie był objęty porządkiem obrad, zgodnie z § 24 Statutu: Przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków Towarzystwa mogą być wyłącznie sprawy objęte porządkiem obrad przesłanym przez Zarząd Główny w zawiadomieniu, o którym mowa w § 21 ust. 6.

Aby Zebranie było przeprowadzone skutecznie, a podjęte uchwały były wiążące, musi wziąć w nim udział minimum 30 Członków PTWM.

Poniżej przedstawiamy proponowany porządek obrad:

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA WALKI Z MUKOWISCYDOZĄ 15 PAŹDZIERNIKA 2021 r. godzina 18.00, DZIEKANÓW LEŚNY (AULA)

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków PTWM (Zebranie) przez członka Zarządu Głównego.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego:
3.1. prawidłowości zwołania Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał,
3.2. liczby obecnych na Zebraniu członków PTWM uprawnionych do głosowania.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Sekretarza Zebrania.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Przedstawienie przez przewodniczącego Zebrania kandydatów na członków Głównego Sądu Koleżeńskiego
8. Głosowanie uchwał w sprawie wyboru członków Głównego Sądu Koleżeńskiego

Jeżeli nie mogą Państwo osobiście uczestniczyć w obradach, istnieje możliwość ustanowienia pełnomocnika spośród członków PTWM, którzy wezmą udział w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków, do udziału w Zebraniu i głosowania na nim w imieniu osoby nieobecnej. W załączeniu przesyłamy wzór pełnomocnictwa, który po podpisaniu należy odesłać skanem na adres mailowy: wzc@oddychaj.pl do dnia 14 października 2021 r. Przesyłany plik (pełnomocnictwo) należy zabezpieczyć hasłem.

Z serdecznymi pozdrowieniami,
Waldemar Majek, Prezes Zarządu
Rabka-Zdrój, 29.09.2021

Załącznik
Pełnomocnitwo

Korzystamy z plików cookies zgodnie z polityką prywatności.

OK