RODO | Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą

Tak jak Ty chcę razem z tatą podziwiać świat

Kornelia, 2 lata

RODO

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

W związku z wejściem 25 maja 2018 roku w życie nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawach swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) pragniemy poinformować, że Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą, realizując swoje zadania, przetwarza dane osobowe w różnych celach, zgodnych z celami statutowymi. Dane te są należycie zabezpieczone i chronione.

Szanując prywatność naszych podopiecznych oraz osób współpracujących z nami, a także biorąc pod uwagę zmiany w obowiązujących przepisach, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją, tak aby zainteresowane osoby wiedziały w jakim celu przetwarzamy dane osobowe i jaka jest podstawa prawna przetwarzania tych danych.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Polskie Towarzystwem Walki z Mukowiscydozą, ul. Prof. Jana Rudnika 3b, 34-700 Rabka-Zdrój, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000064892, Regon: 001280740, NIP: 7350027693; w dalszej części zwane „PTWM” lub „Administratorem”. 

Z Polskim Towarzystwem Walki z Mukowiscydozą w zakresie danych osobowych można skontaktować się pisząc na adres e-mail: iod@ptwm.org.pl lub pocztą na adres siedziby PTWM.

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą jest najstarszą i największą w Polsce organizacją, która działa na rzecz chorych na mukowiscydozę. Naszą misją jest wsparcie chorych na mukowiscydozę i ich rodzin w walce o godne i jak najdłuższe życie i oferowanie im różnych form pomocy. Realizując swoje funkcje, przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

Cel przetwarzania:

Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych:


Prawnie uzasadniony interes
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
jeśli występuje:

Świadczenie pomocy beneficjentom i ich rodzinom poprzez wsparcie socjalne, psychologiczne, prawne i dietetyczne, prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego oraz platformy pomocowej dla podopiecznych, prowadzenie subkonta 1% i subkonta darowizn, pomoc chorym w zbiórce środków na leczenie, organizację projektów domowej rehabilitacji, działalność informacyjną, edukacyjną i wydawniczą, w tym organizację warsztatów, szkoleń, wydarzeń charytatywnych, konkursów, wysyłkę czasopisma, kontakt telefoniczny, mailowy i wysyłkę korespondencji dotyczącej funkcjonowania PTWM, w tym realizowanych projektów i wydarzeń, podejmowanie wszelkich działań mających na celu poprawę jakości życia chorych na mukowiscydozę zgodnych z realizacją zadań statutowych PTWM określonych w par 7 Statutu.

art. 6 ust. 1 lit. a) lit. b) lit. c) lit. f) RODO

art. 9 ust 2 lit a) lit c) lit. d) RODO


Dane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody. Dane przetwarzane w celu dokonywania rozliczeń będą przechowywane przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa.

 

 

Potrzeba kontaktu z beneficjentami w związku z działaniami podejmowanymi na ich rzecz; poprawa jakości życia chorych na mukowiscydozę, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych chorych na mukowiscydozę,

Założenie i obsługa subkonta 1% i/lub subkonta darowizn dla beneficjentów PTWM

 

art. 6 ust. 1 lit b), lit c), lit f) RODO

art. 9. ust. 2 lit a), lit c) RODO

Dane będą przetwarzane będą okres prowadzenia subkont w PTWM oraz przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po jego wygaśnięciu, w celu archiwizowania danych lub dochodzenia roszczeń- przez okres 5 lat liczonych od zamknięcia subkonta, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody-do momentu jej odwołania.

Potrzeba kontaktu z beneficjentami w związku z działaniami podejmowanymi na ich rzecz; poprawa jakości życia chorych na mukowiscydozę, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych chorych na mukowiscydozę,

Obsługa platformy sprzedażowej PTWM

art. 6 ust. 1 lit. a) lit. b) lit c) lit f) RODO

Dane przetwarzane będą przez czas trwania umowy oraz przez okres po jej wygaśnięciu, w celu archiwizowania danych przez okres 5 lat liczonych od rozwiązania/wygaśnięcia umowy lub okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody dane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.

 

Przetwarzanie danych użytkowników w związku z ustaleniem, dochodzeniem i obroną roszczeń.

Realizacja projektów rehabilitacyjnych zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym przez PFRON i inne organizacje, w tym: realizacja „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym przez PFRON, rekrutacja, udziału w projekcie, monitorowanie i kontrola prawidłowości realizacji projektu, cele sprawozdawcze i ewaluacyjne realizowane przez PFRON, promocja działań Administratora poprzez informowanie w mediach i publikacjach własnych o działalności Administratora

art. 6 ust. 1 lit a) lit b) lit c ) RODO

art. 9. ust. 2 lit a) lit c) lit d) RODO

Dane przetwarzane będą przez czas trwania projektu oraz przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po jej wygaśnięciu, w celu archiwizowania danych lub kontroli prawidłowości projektu - przez okres 5 lat liczonych od zakończenia projektu.

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody dane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.

 

-

Realizacja umowy z wolontariuszami, promocja wolontariatu i promocja działań Administratora poprzez informowanie w mediach i publikacjach własnych o działalności Administratora

art. 6 ust. 1 lit. a) lit b) lit c) RODO w związku ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres przez okres 5 lat liczonych od rozwiązania/wygaśnięcia Porozumienia.

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody dane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.

-

Organizacja Walnego Zebrania Członków

art. 6. ust. 1. lit c) RODO
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Dane będą przechowywane przez czas do wygaśnięcia obowiązków dotyczących przechowywania danych, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przechowywania dokumentacji o charakterze zbiorczym (plany, sprawozdania), bądź ze względu na treść posiadającą długotrwałe znaczenie (np. dokumentacja założycielska, organizacyjna, posiedzeń gremiów kolegialnych, własne akty prawne (co do zasady przez 25 lat po roku, w którym wystąpiło zdarzenie prawne).

Umożliwienie uczestnictwa w WZC, udokumentowanie prawidłowości przebiegu WZC oraz podjętych uchwał

Organizacja szkoleń, organizacja webinariów

art. 6 ust. 1 lit. a) b) RODO
art 9 ust. 2 lit a RODO

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody dane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.

-

Organizacja wydarzeń charytatywnych

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody dane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.

 

-

Zawarcie i realizacji umowy z darczyńcą, klientem lub kontrahentem

art. 6 ust. 1 lit. b) lit c) RODO
(dot. klientów);

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
(dot. osób współpracujących z nami w imieniu klienta/kontrahenta).

 

Potrzeba kontaktu z pracownikami /współpracownikami klientów i kontrahentów w związku z działaniami podjętymi w celu zawarcia umowy lub jej realizacji

Kontakt z darczyńcami i podatnikami

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Dane będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Potrzeba kontaktu w związku z wysłaniem podziękowań i informacji o działalności PTWM

Wysyłka czasopisma

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Dane będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Realizacja dystrybucji do odbiorców czasopisma, informacja o działalności PTWM

Prowadzenie rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej.

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

Przez czas do wygaśnięcia obowiązków dotyczących przechowywania danych, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przechowywania dokumentów księgowych (co do zasady przez 5 lat po roku, w którym wystąpiło zdarzenie prawne, które obligowało do wystawienia dokumentu księgowego).

-

Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Przez czas do upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających  z umowy – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przetwarzanie danych klientów  lub kontrahentów i ich pracowników /współpracowników w związku z ustaleniem, dochodzeniem i obroną roszczeń.

Prowadzenie rekrutacji

art. 6 ust. 1 lit. a) lit f) RODO

Do 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku zgody wyrażonej na dalsze procesy rekrutacyjne nie dłużej niż rok.

-

Zarządzanie zasobami ludzkimi – pracownikami i współpracownikami

art. 6 ust. 1 lit. a) lit b) lit c) lit f) RODO;
art. 9 ust. 2 lit. b) RODO

Dane osobowe przechowywane będą przez czas trwania umowy oraz przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po jej wygaśnięciu, w celu archiwizowania danych lub dochodzenia roszczeń - przez okres 50 lat liczonych od rozwiązania/wygaśnięcia umowy o pracę, dla pracowników zatrudnionych po 01.01.2019 r. 10 lat od dnia ustania zatrudnienia, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody-do momentu jej odwołania.

-

Przetwarzanie danych w poczcie elektronicznej

 art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń

Umożliwienia kontaktu e-mailowego z administratorem, podejmowanie kontaktu z adresatami, dokumentowanie ustaleń dokonywanych z klientami, kontrahentami, innymi osobami, przyjmowanie pism, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej

Przetwarzanie danych w ramach profilu PTWM na portalu społecznościowym Facebook

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Dane będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Prowadzenie bieżącej korespondencji przy wykorzystaniu narzędzi dostarczonych przez portal Facebook, w tym komunikator Messenger, oraz prowadzenie innych działań marketingowych.

Przetwarzanie plików cookies

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Dane będą przetwarzane przez okresy wskazane w Polityce plików cookies lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Wyrażenie sprzeciwu może nastąpić jedynie przez zmianę ustawień przeglądarki użytkownika końcowego, która uniemożliwi gromadzenie informacji z wykorzystaniem plików cookies.

Dostosowanie treści stron internetowych do potrzeb użytkowników, w tym w celach marketingowych, optymalizacja korzystania z serwisów internetowych.


Odbiorcy danych

W związku z prowadzoną przez PTWM działalnością dane osobowe, które przetwarzamy, mogą być udostępniane:

 1. podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności: pracownikom, fizjoterapeutom, specjalistom obsługującym infolinię, wolontariuszom, podmiotom zajmującym się konfekcjonowaniem i dystrybucją czasopisma, dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych, wspomagających naszą działalność, podmiotowi zajmującemu się hostingiem stron www, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie upoważnienia bądź umowy z PTWM;

 2. PFRON w zakresie realizacji projektów zlecanych projektów, w celu monitorowania i kontroli prawidłowości realizacji projektu przez Zleceniobiorcę oraz do celów sprawozdawczych i ewaluacyjnych realizowanych przez PFRON;

 3. podmiotom audytującym naszą działalność;

 4. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

 5. bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;

 6. kancelarii prawnej , która może uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, jeżeli będzie to konieczne do świadczenia na naszą rzecz usług prawnych;

 7. dostawcy systemu sklepowego ponieważ w ramach tego systemu dochodzi do przetwarzania Twoich danych, gdy składasz zamówienie na platformie pomocowej PTWM;

 8. dostawcy systemu do fakturowania ponieważ w ramach tego systemu dochodzi do przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby wystawienia faktury;

 9. podmiotowi realizującemu zamówienia z platformy sprzedażowej – jeżeli zamawiasz produkt fizyczny, obsługą logistyczną zamówienia zajmuje się podmiot zewnętrzny, który przetwarza Twoje dane osobowe.

 10. dostawcom usług płatniczych w celach związanych ze świadczeniem usług płatniczych udostępnianych na stronach www PTWM.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez PTWM, przysługuje prawo do:

 1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;

 2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

 3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;

 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO;

 6. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO;

 7. w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Więcej informacji o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą, zawierają przepisy art. 12–23 RODO.

W przypadku, gdy Twoim zdaniem przetwarzanie przez Administratora Twoich danych narusza przepisy prawa, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

Czy musisz podawać PTWM swoje dane osobowe?

Jeżeli jesteś/chcesz zostać beneficjentem/członkiem PTWM, lub jesteś opiekunem prawnym to podanie danych osobowych jest niezbędne do korzystania z form pomocy wynikających ze statutu i oferowanych przez PTWM. Brak podania tych danych będzie skutkować brakiem możliwości zapisania Cię do bazy PTWM i świadczenia pomocy na Twoją rzecz lub na rzecz Twoich bliskich.

Podanie danych jest też niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez PTWM z wymogów prawa. Oznacza to, że jeśli chcesz zostać naszym kontrahentem (dostawcą) lub pracownikiem /współpracownikiem, musisz podać swoje dane osobowe.

Jeśli Twój pracodawca lub inny podmiot wskazał Cię jako osobę kontaktową w związku z zawarciem/realizacją umowy z PTWM, Twoje dane będą przetwarzane w zakresie ujawnionym przez ten podmiot (standardowo jest to imię, nazwisko, stanowisko, adres e-mail i nr telefonu).

W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu (przetwarzanie bez udziału człowieka).

Korzystamy z plików cookies zgodnie z polityką prywatności.

OK