Regulamin | Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą w Rabce Zdrój


 1. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą (dale: regulamin) określa zasady korzystania ze strony internetowej ptwm.org.pl (dalej: strona), czyli usługi świadczonej drogą elektroniczną przez administratora Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą z siedzibą w Rabce-Zdrój, ul. Prof. Jana Rudnika 3B wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Kraków-Śródmieścia w Krakowie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000064892, NIP 7350027693.
 2. Regulamin przyjęty został na podstawie ustawa z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 344), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
 3. Definicje pojęć użytych w regulaminie:
  Ustawa - ustawa z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.Dz.U. z 2020, poz. 344);
  Usługi świadczone drogą elektroniczną - usługi, których wykonanie następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego;
  System teleinformatyczny - zespół współdziałających urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.
  Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
  Usługodawca – Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą z siedzibą w Rabce-Zdrój, ul. Prof. Jana Rudnika 3B wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Kraków-Śródmieścia w Krakowie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000064892, NIP 7350027693, REGON 001280740
  Usługobiorca - podmiot korzystający z usług Usługodawcy, który jest stroną umowy o świadczeniu usług będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 4. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną pod adresami https://ptwm.org.pl, https://oddychaj.pl, https://bieg.ptwm.org.pl,https://bieg.oddychaj.pl, https://infomuko.ptwm.org.pl, https://projekty.ptwm.org.pl, https://muko.ptwm.org.pl https://subkonto.ptwm.org.pl/
 5. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną polegające w szczególności na prowadzeniu oficjalnej strony www, prowadzeniu fanpage Usługodawcy na FB. prowadzeniu modułu subkont dla użytkowników subkont, obsłudze platformy sprzedażowej, usłudze Przelewy24. Usługodawca może także świadczyć usługi na podstawie odrębnych umów, których przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną.
 6. Dostępny pod adresem internetowym https://subkonto.ptwm.org.pl moduł subkont przeznaczony jest wyłącznie do Podopiecznych Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą, jak i do Opiekunów prawnych Podopiecznych PTWM posiadających w PTWM subkonta 1% i/lub subkonta darowizn.
 7. Dostępna pod adresem internetowym https://muko.ptwm.org.pl platforma sprzedażowa kieruje swój asortyment wyłącznie do Podopiecznych Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą, jak i do Opiekunów prawnych Podopiecznych PTWM..
 8. Szczegółowe zasady korzystania z platformy sprzedażowej, tryb składania zamówienia na odległość, prawa i obowiązki stron oraz wymagania techniczne określa Regulamin platformy sprzedażowej Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą. Chcąc dowiedzieć się więcej zapoznaj się z Regulaminem (tu odnośnik)
 9. Usługodawca za pośrednictwem strony https://ptwm.org.pl, https://oddychaj.pl, https://muko.ptwm.org.pl akceptuje formy płatności poprzez system szybkich przelewów elektronicznych Przelewy24 na podstawie regulaminu usług Przelewy24.
 10. Płatność dokonana za pośrednictwem usługi płatności szybkich przelewów elektronicznych Przelewy24 następuje w momencie składania zamówienia. Chcąc dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem usług Płatności24 dostępnym pod adresem https://www.przelewy24.pl/regulamin
 11. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu strony, w szczególności zobowiązuje się powstrzymać od:

  - działań mających na celu testowanie możliwości przełamania lub ominięcia zabezpieczeń systemów teleinformatycznych Usługodawcy, a także wszelkich innych działań które prowadzą do uzyskania nieuprawnionego dostępu do całości lub części systemów teleinformatycznych Usługodawcy
  - nadużywania środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez spowodowanie zachwiania pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  - korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy,
  - udostępniania danych do logowania do usług świadczonych przez Usługodawcę osobom nieuprawnionym.

 12. Usługodawca nie umożliwia umieszczanie komentarzy pod tekstami zamieszczonymi bezpośrednio na stronie. Umieszczenie komentarzy możliwe jest jednak na fanpage FB Usługodawcy.
 13. Niedopuszczalne jest umieszczanie na fanpage FB Usługodawcy komentarzy sprzecznych z powszechnie obowiązującym prawem, wzywających do dyskryminacji lub nienawiści, zawierających treści wulgarne lub obraźliwe, zawierających treści niezwiązane z tematyką, niebezpiecznych dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń lub systemów informatycznych, w szczególności zawierających linki zagrażające bezpieczeństwu prawidłowego funkcjonowania urządzeń lub systemów informatycznych.
 14. Do korzystania ze strony niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 15. Usługodawca nie udostępnia w żadnej formie danych użytkowników strony innym podmiotom, chyba że dzieje się to za ich wyraźną zgodą lub na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 16. Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, jednak informuje, że w wypadku awarii, bez względu na jej przyczynę, istnieje możliwość utraty zgromadzonych danych lub zakłócenia przesyłania danych na stronę.
 17. Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie.
 18. Zakłócenia w funkcjonowaniu strony, platformy sprzedażowej, modułu subkont jak również uwagi i zapytania dotyczące strony mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej: poczta@ptwm.org.pl
 19. Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od 24.01.2022 r.

Korzystamy z plików cookies zgodnie z polityką prywatności.

OK