XXIII Zwyczajne Walne Zebranie Członków PTWM | Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą

Aktualności

10 maja 2022 r.

XXIII Zwyczajne Walne Zebranie Członków PTWM

Informujemy, że 28 maja 2022 r. o godz. 11.00 odbędzie się XXIII Zwyczajne Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą (Zebranie). Jednocześnie pragniemy podkreślić, że XXIII Walne Zebranie Członków PTWM będzie połączone z wyborami do władz Towarzystwa - Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.

Walne Zebranie Członków odbędzie się w trybie on-line. Taką możliwość dają przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, a także ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Aby Zebranie było przeprowadzone skutecznie, a podjęte uchwały były wiążące, musi wziąć w nim udział minimum 30 Członków PTWM, dlatego zachęcamy wszystkich Państwa do udziału. Przypominamy, że zgodnie ze Statutem PTWM Członkowie Towarzystwa są zobowiązani do uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków. Członków PTWM chcących kandydować do Zarządu, Głównej Komisji Rewizyjnej lub Głównego Sądu Koleżeńskiego prosimy o dokładne zapoznanie się z ”Zasadami kandydowania do władz PTWM” i zgłaszanie swoich kandydatur mailowo najpóźniej do dnia 18.05.2022 r. na adres poczta@ptwm.org.pl

Jeżeli nie mogą Państwo osobiście połączyć się na Zebranie, istnieje możliwość ustanowienia pełnomocnika spośród członków PTWM, którzy wezmą udział w Zebraniu, do głosowania na nim w imieniu osoby nieobecnej. W załączeniu przesyłamy wzór pełnomocnictwa, który po podpisaniu należy odesłać skanem na adres mailowy wzc@oddychaj.pl do dnia 18 maja 2022 r. Plik należy zabezpieczyć hasłem.

W razie pytań dotyczących udziału w Walnym Zebraniu Członków prosimy o kontakt pod adresem wzc@oddychaj.pl do dnia 26 maja 2022 r. Jednocześnie uprzejmie przypominamy o konieczności uregulowania zaległości, wynikających z nieopłacenia składek członkowskich.

Ważne informacje związane z udziałem w Zebraniu przeprowadzanym w trybie on-line:

1. Indywidualne dane dostępowe w postaci loginu i hasła, uprawniające do udziału w Zebraniu, zostaną przesłane na Państwa adresy mailowe, które są w bazie PTWM, w odrębnej wiadomości ze skrzynki mailowej aplikacja@wza24.pl. W przypadku braku Państwa adresu email w naszej bazie danych, dane dostępowe zostaną przesłane wraz zawiadomieniem o WZC pocztą tradycyjną.

2. W dniu 28 maja 2022 r. należy się zalogować na spotkanie, najpóźniej do godziny 11.00. Walne Zebranie Członków PTWM rozpocznie się o godzinie 11.00. Prosimy logować się z wyprzedzeniem, nie na ostatnią chwilę.

3. Na stronie https://app.wza24.pl należy wprowadzić swoje dane autoryzacyjne uzyskane od dostawcy systemu ze skrzynki mailowej: aplikacja@wza24.pl (lub przesłane pocztą tradycyjną do osób nieposiadających adresu e-mail w bazie PTWM) – szczegóły w załączonej instrukcji.

4. Oglądanie i słuchanie posiedzenia będzie możliwe wewnątrz systemu WZA24. Odtwarzacz/link będzie widoczny po zalogowaniu się, nad porządkiem obrad – szczegóły w załączonej instrukcji.

5. W trakcie posiedzenia można zgłosić chęć wypowiedzi – szczegóły w załączonej instrukcji.

6. Walne Zebranie Członków będzie rejestrowane do celów archiwizacji. Informujemy, że nagrywanie i udostępnianie obrad przez uczestników jest niedozwolone.

7. W razie problemów technicznych związanych z logowaniem do systemu przed Zebraniem lub w trakcie Zebrania prosimy o kontakt pod nr telefonu: 61 666 19 77. Pomoc techniczna będzie dostępna od godziny 8.00 do zakończenia Zebrania w dniu 28 maja 2022 r.

8. Dokumenty w pdf omawiane podczas WZC będą dostępne dla uczestników w dniu 27 maja 2021 r. od godziny 8.00, w ramach aplikacji dostępnej na stronie https://app.wza24.pl – szczegóły w załączonej instrukcji.

9. Zachęcamy do zalogowania się do systemu przed Zebraniem, aby zapoznać się z możliwościami systemu.

Z serdecznymi pozdrowieniami,
Waldemar Majek
Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Walki z MukowiscydoząRabka-Zdrój, 12.05.2021

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w związku z wpłynięciem do Zarządu PTWM wniosku członka PTWM o rozszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący zmiany regulaminu subkont w zakresie umożliwienia wykorzystania środków z subkont na pokrycie kosztów wsparcia psychologicznego dla rodziny chorego niniejszym przesyłamy aktualizację Porządku obrad XXIII Walnego Zebrania Członków dodając punkt 13 – Przedstawienie propozycji, dyskusja i głosowanie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Wewnętrznego PTWM – Prowadzenie Subkont w zakresie umożliwienia wykorzystania środków z subkont na pokrycie kosztów wsparcia psychologicznego dla rodziny chorego. Pozostałe punkty otrzymują nową numerację.

Jednocześnie zmianie ulega punkt 12.6 Porządku obrad, który, otrzymuje brzmienie: 12.6. wyboru podmiotu mającego przeprowadzić audyt działalności PTWM za lata 2022, 2023, 2024.

Poniżej ostateczny porządek obrad Zebrania, z zaznaczeniem kolorem żółtym opisanych powyżej zmian.

Z serdecznymi pozdrowieniami,
Waldemar Majek Prezes Zarządu


PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD XXIII WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA WALKI Z MUKOWISCYDOZĄ (PTWM)

28 maja 2022 r. godzina 11.00 (on-line)


1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków PTWM (WZC PTWM) przez członka Zarządu Głównego.
2. Wybór Przewodniczącego WZC PTWM.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego:
3.1. prawidłowości zwołania WZC i liczby obecnych członków PTWM uprawnionych do głosowania.
3.2. zdolności WZC do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie sposobu głosowania.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór Sekretarza WZC PTWM.
7. Wybór trzyosobowej Komisji Uchwał i Wniosków.
8. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu Głównego sprawozdania finansowego PTWM za rok 2021, sprawozdania z działalności Zarządu Głównego za rok 2021 oraz sprawozdania merytorycznego z działalności PTWM za rok 2021.
9. Przedstawienie przez Zarząd Oddziału PTWM w Gdańsku sprawozdania z działalności Oddziału za rok 2021.
10. Przedstawienie przez Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej sprawozdania z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej PTWM za rok 2021.
11. Przedstawienie przez Sekretarza Głównego Sądu Koleżeńskiego sprawozdania Głównego Sądu Koleżeńskiego PTWM za rok 2021.
12. Głosowanie uchwał w sprawach:
12.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego PTWM za rok 2021 oraz sprawozdania merytorycznego z działalności PTWM za rok 2021;
12.2. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Głównego PTWM za rok 2021;
12.3. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Oddziału PTWM w Gdańsku za rok 2021;
12.4. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej za rok 2021;
12.5. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Głównego Sądu Koleżeńskiego za rok 2021;
12.6. wyboru podmiotu mającego przeprowadzić audyt działalności PTWM za rok 2022, 2023 i 2024
13. Przedstawienie propozycji, dyskusja i głosowanie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Wewnętrznego PTWM – Prowadzenie Subkont w zakresie umożliwienia wykorzystania środków z subkont na pokrycie kosztów wsparcia psychologicznego dla rodziny chorego

14. Głosowanie uchwały w sprawie nadania tytułu członka honorowego PTWM.
15. Głosowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium ustępującym członkom Zarządu PTWM.
16. Wybory nowych władz PTWM:
16.1. zgłaszanie kandydatur na stanowiska Prezesa Zarządu Głównego, Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej, Sekretarza Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz pozostałych członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,
16.2. prezentacja zgłoszonych kandydatów,
16.3. głosowanie uchwał w sprawie wyboru członków władz PTWM spośród zgłoszonych kandydatów.
17. Wolne wnioski o charakterze porządkowym.
18. Zamknięcie obrad XXIII WZC PTWM.

Zasady kandydowania do władz Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą

1. Najwyższą władzą Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą jest Walne Zebranie Członków.
2. Pozostałymi władzami PTWM są:
a) Zarząd Główny,
b) Głowna Komisja Rewizyjna,
c) Główny Sąd Koleżeński.
3. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje członkom zwyczajnym PTWM.
4. Walne Zebranie Członków PTWM wybiera władze PTWM wskazane w pkt. 2 na zasadach określonych w Statucie PTWM.
5. Dopuszcza się kandydowanie jednego członka PTWM do więcej niż jednej władzy, przy czym kandydat, po wybraniu go na członka jednej z władz, zostaje automatycznie wykluczony z kandydowania do pozostałych władz.
6. Kandydatów na członków władz PTWM można zgłaszać pisemnie lub drogą poczty elektronicznej do sekretariatu PTWM (adres pocztowy: ul. Jana Rudnika 3 b; 34-700 Rabka-Zdrój; adres e-mail: poczta@ ptwm.org.pl) nie później niż 10 dni przed terminem wyborów.
7. Członkami tej samej władzy nie mogą być małżonkowie ani krewni lub powinowaci w linii prostej lub linii bocznej do drugiego stopnia ani osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Ta sama osoba nie może być równocześnie członkiem władz wskazanych w pkt. 2 i członkiem władz Oddziałów PTWM.
8. Członkowie Zarządu Głównego:
a) nie mogą być członkami Głównej Komisji Rewizyjnej ani Głównego Sądu Koleżeńskiego ani też nie mogą pozostawać z członkami tych władz w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
b) nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
9. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego, czyli Zarządu Głównego, ani Głównego Sądu Koleżeńskiego, ani też nie mogą pozostawać z członkami tych władz w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
10. Członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego:
a) nie mogą być członkami Zarządu Głównego ani Głównej Komisji Rewizyjnej, ani też nie mogą pozostawać z członkami tych władz w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
11. Zaleca się, aby członkowie PTWM zgłaszający swoją kandydaturę w wyborach do władz PTWM uczestniczyli w Walnym Zebraniu Członków PTWM, na którym będą przeprowadzane wybory. Jeżeli członek PTWM kandydujący do władz bierze udział w wyborczym Walnym Zebraniu Członków, warunkiem uwzględnienia jego kandydatury w wyborach jest ustne potwierdzenie swojej zgody na kandydowanie w wyborach w czasie obrad Zebrania, przed rozpoczęciem wyborów, oraz złożenie Przewodniczącemu Zgromadzenia, przed rozpoczęciem wyborów, pisemnego oświadczenia o niekaralności (jego wzór jest udostępniony na stronie www.ptwm.org.pl). Kandydat powinien dokonać w czasie wyborczego Walnego Zebrania Członków, przed rozpoczęciem wyborów, krótkiej autoprezentacji.
12. Jeżeli członek PTWM kandydujący do władz nie może uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków, podczas którego są przeprowadzane wybory, warunkiem uwzględnienia jego kandydatury w wyborach jest przekazanie Prezesowi ustępującego Zarządu Głównego przed tym Zebraniem pisemnego potwierdzenia swojej zgody na kandydowanie do określonych władz PTWM wraz z pisemnym oświadczeniem o niekaralności i autoprezentacją. Dokumenty te muszą być potwierdzone przez dwóch członków PTWM. Wskazane dokumenty są odczytane przez Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków przed rozpoczęciem wyborów, po zakończeniu autoprezentacji przez wszystkich kandydatów do władz obecnych na Zebraniu.
13. Członkowie Towarzystwa wybrani do władz PTWM są zobowiązani do niezwłocznego podpisania zgody na udostępnienie PTWM ich danych z Krajowego Rejestru Karnego (KRK).
14. Podanie przez kandydata do władz PTWM nieprawdziwych danych o niekaralności lub brak zgody na udostępnienie danych z KRK jest podstawą do odwołania takiej osoby z władzy, do jakiej została wybrana.

Załączniki

Ogólna instrukcja do głosowania ONLINE
Pełnomocnictwo WZC

Korzystamy z plików cookies zgodnie z polityką prywatności.

OK