XXV Zwyczajne Walne Zebranie Członków PTWM | Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą

Aktualności

27 maja 2024 r.

XXV Zwyczajne Walne Zebranie Członków PTWM

Informujemy, że 14 czerwca 2024 r. (piątek) o godz. 19.30 odbędzie się XXV Zwyczajne Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą (Zebranie).

Walne Zebranie Członków, dla członków PTWM, którzy nie są osobami chorymi na mukowiscydozę, odbędzie się stacjonarnie w Warszawie w Hotelu Arche Poloneza, ul. Poloneza 87, 02-826 Warszawa.

Członkowie PTWM, którzy są osobami chorymi na mukowiscydozę, będą mogli wziąć udział w Zebraniu w sposób zdalny (on-line). Zgodnie z § 16a, § 16a ust. 1 i § 21 ust. 7 Statutu PTWM zapewnia swoim członkom będącym osobami chorymi na mukowiscydozę możliwość uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków oraz głosowania nad uchwałami za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Aby Zebranie było przeprowadzone skutecznie, a podjęte uchwały były wiążące, musi wziąć w nim udział minimum 30 Członków PTWM, dlatego zachęcamy wszystkich Państwa do udziału. Jeżeli nie mogą Państwo osobiście wziąć udziału w Zebraniu, istnieje możliwość ustanowienia pełnomocnika spośród członków PTWM, którzy wezmą udział w Zebraniu, do głosowania na nim w imieniu osoby nieobecnej. Pełnomocnictwo po podpisaniu należy odesłać skanem na adres mailowy wzc@oddychaj.pl do dnia 7 czerwca 2024 r. Plik należy zabezpieczyć hasłem.

W razie pytań dotyczących udziału w Walnym Zebraniu Członków prosimy o kontakt pod adresem wzc@oddychaj.pl do dnia 10 czerwca 2024 r. Informujemy, że Zarząd Główny nie zwraca członkom PTWM kosztów udziału w WZC.

Porządek obrad

Proponowany porządek obrad XXV Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą (WZC PTWM) - 14 czerwca 2024 r. godzina 19.30

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków PTWM (WZC PTWM) przez członka Zarządu Głównego.
 2. Wybór Przewodniczącego WZC PTWM.
 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego:
  1. prawidłowości zwołania WZC PTWM i liczby obecnych członków PTWM uprawnionych do głosowania;
  2. zdolności WZC PTWM do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie sposobu głosowania.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej WZC PTWM.
 7. Wybór Sekretarza WZC PTWM.
 8. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków WZC PTWM.
 9. Przedstawienie sprawozdania finansowego PTWM za rok 2023, sprawozdania z działalności Zarządu Głównego za rok 2023 oraz sprawozdania merytorycznego z działalności PTWM za rok 2023.
 10. Przedstawienie przez Zarząd Oddziału PTWM w Gdańsku sprawozdania z działalności Oddziału za rok 2023.
 11. Przedstawienie przez Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej sprawozdania z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej PTWM za rok 2023.
 12. Przedstawienie przez Sekretarza Głównego Sądu Koleżeńskiego sprawozdania Głównego Sądu Koleżeńskiego PTWM za rok 2023.
 13. Głosowanie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego PTWM za rok 2023;
  2. zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności PTWM za rok 2023;
  3. przeznaczenia zysku z 2023 roku na cele statutowe;
  4. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Głównego PTWM za rok 2023;
  5. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Oddziału PTWM w Gdańsku za rok 2023;
  6. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej za rok 2023;
  7. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Głównego Sądu Koleżeńskiego za rok 2023.
 14. Przedstawienie projektu nowych postanowień Statutu Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą; dyskusja i głosowanie uchwał w sprawie zmian w Statucie.
 15. Przedstawienie projektu nowych postanowień Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą; dyskusja i głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia nowych postanowień Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków PTWM.
 16. Przedstawienie projektu nowych postanowień Regulaminu Wewnętrznego Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą – Prowadzenie Subkont; dyskusja i głosowanie uchwał w sprawie zmian w Regulaminie Wewnętrznego PTWM – Prowadzenie Subkont.
 17. Wolne wnioski o charakterze porządkowym.
 18. Zamknięcie obrad ZWZC PTWM.

Załączniki

 1. Projekty uchwał dotyczących zmian Statutu PTWM, przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków PTWM oraz zmian Regulaminu Wewnętrznego PTWM – Prowadzenie Subkont;
 2. Projekt tekstu jednolitego Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków PTWM;
 3. Instrukcja obsługi WZA24 - Logowanie, głosowanie oraz udział w dyskusji Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;
 4. Wzór pełnomocnictwa;
 5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Korzystamy z plików cookies zgodnie z polityką prywatności.

OK