XXIV Zwyczajne Walne Zebranie Członków PTWM | Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą

Aktualności

11 maja 2023 r.

XXIV Zwyczajne Walne Zebranie Członków PTWM

Informujemy, że 26 maja 2023 r. o godz. 20.00 odbędzie się XXIV Zwyczajne Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą (Zebranie). Ze względu na rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu przez Waldemara Majka, Zebranie będzie połączone z wyborami uzupełniającymi do Zarządu Głównego.

 

Rabka Zdrój, 11.05.2023 r.

Szanowni Państwo,

Walne Zebranie Członków odbędzie się w trybie on-line. Taką możliwość dają przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, a także ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Prosimy zapoznać się z porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą oraz załącznikami.

 1. Projekt zmian Regulaminu Wewnętrznego PTWM – Prowadzenie Subkont Zasady kandydowania do władz PTWM,

 2. Instrukcja obsługi logowania, głosowania oraz udziału w dyskusji podczas Walnego Zebrania Członków,

 3. Wzór pełnomocnictwa,

 4. Zasady kandydowania,

 5. Informacja o przetwarzaniu danych.

Aby Zebranie było przeprowadzone skutecznie, a podjęte uchwały były wiążące, musi wziąć w nim udział minimum 30 Członków PTWM, dlatego zachęcamy wszystkich Państwa do udziału. Przypominamy, że zgodnie ze Statutem PTWM Członkowie Towarzystwa są zobowiązani do uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków. Członków PTWM chcących kandydować na funkcję Prezesa Zarządu prosimy o dokładne zapoznanie się z ”Zasadami kandydowania do władz PTWM” i zgłaszanie swoich kandydatur mailowo najpóźniej do dnia 16.05.2023 r. na adres poczta@ptwm.org.pl

Jeżeli nie mogą Państwo osobiście połączyć się na Zebranie, istnieje możliwość ustanowienia pełnomocnika spośród członków PTWM, którzy wezmą udział w Zebraniu, do głosowania na nim w imieniu osoby nieobecnej. W załączeniu przesyłamy wzór pełnomocnictwa, który po podpisaniu należy odesłać skanem na adres mailowy wzc@oddychaj.pl do dnia 22 maja 2023 r. Plik należy zabezpieczyć hasłem.

W razie pytań dotyczących udziału w Walnym Zebraniu Członków prosimy o kontakt pod adresem wzc@oddychaj.pl do dnia 25 maja 2023 r.

Jednocześnie uprzejmie przypominamy o konieczności uregulowania zaległości, wynikających z nieopłacenia składek członkowskich.

Ważne informacje związane z udziałem w Zebraniu przeprowadzanym w trybie on-line:

 1. Indywidualne dane dostępowe w postaci loginu i hasła, uprawniające do udziału w Zebraniu, zostaną przesłane 2-3 dni przed ZWZC na Państwa adresy mailowe, które są w bazie PTWM, w odrębnej wiadomości ze skrzynki mailowej aplikacja@wza24.pl.

 1. W przypadku braku Państwa adresu email w naszej bazie danych, dane dostępowe są przesyłane wraz zawiadomieniem o WZC pocztą tradycyjną.

 1. W dniu 26 maja 2023 r. należy się zalogować na spotkanie. Walne Zebranie Członków PTWM rozpocznie się o godzinie 20.00. Prosimy logować się z wyprzedzeniem, nie na ostatnią chwilę.

 1. Na stronie https://app.wza24.pl należy wprowadzić swoje dane autoryzacyjne uzyskane od dostawcy systemu ze skrzynki mailowej: aplikacja@wza24.pl (lub przesłane pocztą tradycyjną do osób nieposiadających adresu e-mail w bazie PTWM) – szczegóły w załączonej instrukcji.

 1. Oglądanie i słuchanie posiedzenia będzie możliwe wewnątrz systemu WZA24. Odtwarzacz/link będzie widoczny po zalogowaniu się, nad porządkiem obrad – szczegóły w załączonej instrukcji.

 1. W trakcie posiedzenia można zgłosić chęć wypowiedzi – szczegóły w załączonej instrukcji.

 1. Walne Zebranie Członków będzie rejestrowane do celów archiwizacji. Informujemy, że nagrywanie i udostępnianie obrad przez uczestników jest niedozwolone.

 1. W razie problemów technicznych związanych z logowaniem do systemu przed Zebraniem lub w trakcie Zebrania prosimy o kontakt pod nr telefonu: 61 666 19 77.

 1. Dokumenty w pdf omawiane podczas WZC będą dostępne dla uczestników w dniu 26 maja 2022 r. od godziny 8.00, w ramach aplikacji dostępnej na stronie https://app.wza24.pl – szczegóły w załączonej instrukcji.

 1. Zachęcamy do zalogowania się do systemu przed Zebraniem, aby zapoznać się z możliwościami systemu.

 Z serdecznymi pozdrowieniami,

Magdalena Czerwińska-Wyraz
– Wiceprezes Zarządu Głównego PTWM

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD XXIV ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA WALKI Z MUKOWISCYDOZĄ (PTWM)

26 maja 2023 r. godzina 20.00 (on-line/hybrydowo)

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków PTWM (ZWZC PTWM) przez członka Zarządu Głównego.

 2. Wybór Przewodniczącego ZWZC PTWM.

 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego:

  1. prawidłowości zwołania ZWZC i liczby obecnych członków PTWM uprawnionych do głosowania;

  2. zdolności WZC do podejmowania uchwał.

 4. Przyjęcie sposobu głosowania.

 5. Przyjęcie porządku obrad.

 6. Wybór Sekretarza ZWZC PTWM.

 7. Wybór trzyosobowej Komisji Uchwał i Wniosków.

 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego PTWM za rok 2022, sprawozdania z działalności Zarządu Głównego za rok 2022 oraz sprawozdania merytorycznego z działalności PTWM za rok 2022.

 9. Przedstawienie przez Zarząd Oddziału PTWM w Gdańsku sprawozdania z działalności Oddziału za rok 2022.

 10. Przedstawienie przez Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej sprawozdania z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej PTWM za rok 2022.

 11. Przedstawienie przez Sekretarza Głównego Sądu Koleżeńskiego sprawozdania Głównego Sądu Koleżeńskiego PTWM za rok 2022.

 12. Głosowanie uchwał w sprawach:

  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego PTWM za rok 2022 i zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności PTWM za rok 2022;

  2. przeznaczenia zysku z 2022 roku na cele statutowe;

  3. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Głównego PTWM za rok 2022;

  4. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Oddziału PTWM w Gdańsku za rok 2022;

  5. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej za rok 2022;

  6. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Głównego Sądu Koleżeńskiego za rok 2022.

 1. Przedstawienie projektu nowych zapisów Regulaminu Wewnętrznego PTWM – Prowadzenie Subkont, dyskusja i głosowanie uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Wewnętrznego PTWM – Prowadzenie Subkont.

 2. Przedstawienie propozycji i głosowanie uchwały w sprawie podniesienia składki członkowskiej do wysokości 50 zł.

 3. Głosowanie uchwały w sprawie likwidacji wszystkich subkont prowadzonych obecnie wspólnie dla pełnoletnich chorych oraz pełnoletnich chorych i małoletnich chorych oraz wezwania tych osób do wskazania sposobu podziału środków zgormadzonych na wspólnych subkontach.

 4. Głosowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Prezesowi Zarządu Głównego PTWM.

 5. Wybory Prezesa Zarządu Głównego PTWM:

  1. zgłaszanie kandydatur na stanowisko Prezesa Zarządu Głównego PTWM,

  2. prezentacja zgłoszonych kandydatów,

  3. głosowanie w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Głównego PTWM spośród zgłoszonych kandydatów.

 6. Wolne wnioski o charakterze porządkowym.

 7. Zamknięcie obrad ZWZC PTWM.


Załączniki

Korzystamy z plików cookies zgodnie z polityką prywatności.

OK