Leki przyczynowe w mukowiscydozie - zasady realizacji programu lekowego | Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą

Aktualności

16 lutego 2022 r.

Leki przyczynowe w mukowiscydozie - zasady realizacji programu lekowego

Od 1 marca 2022 chorzy na mukowiscydozę w Polsce uzyskają dostęp do refundowanego leczenia wszystkimi lekami przyczynowymi z portfolio firmy Vertex.

Refundowane będą leki:
 • Kalydeco
 • Orkambi
 • Symkevi
 • Kaftrio

1. O czym należy wiedzieć chcąc rozpocząć leczenie lekami przyczynowymi?

 1. Należy uzbroić się w cierpliwość!
  Program lekowy wymaga ogromnego wysiłku organizacyjnego i wielu formalności ze strony ośrodków leczenia mukowiscydozy (m.in. podpisania kontraktu z NFZ, przeprowadzenia przetargu na leki, wykonania badań). Czas oczekiwania na faktyczne rozpoczęcie leczenia może wynieść nawet kilka miesięcy.
 2. W kwestiach dotyczących stanu klinicznego, mutacji, kryteriów włączenia i wyników badań źródłem wiarygodnych informacji jest i powinien być lekarz prowadzący z ośrodka leczenia mukowiscydozy.
 3. Refundowanych leków przyczynowych nie będzie można nabyć w aptece. Dostęp do leków będzie możliwy wyłącznie w ramach programu lekowego: LECZENIE CHORYCH NA MUKOWISCYDOZĘ (ICD-10: E84), który będzie prowadzony przez ośrodki leczenia mukowiscydozy.
 4. Leki będą wydawane przez ośrodek bezpłatnie.
 5. Leczenie trwa do czasu podjęcia przez lekarza prowadzącego decyzji o wyłączeniu z programu.

2. Dla kogo leki przyczynowe?

Aby móc rozpocząć leczenie należy spełnić warunki zapisane w programie, w tym przede wszystkim:
 • Mieć potwierdzone rozpoznanie mukowiscydozy, odpowiedni wiek i mutacje
 • Wyrazić pisemną zgodę na udział w programie (w tym na monitorowanie leczenia i włączenie do rejestru mukowiscydozy)
 • Wykonać badania i konsultacje niezbędne do kwalifikacji

Lek

Wiek chorych

Wskazania/mutacje

KALYDECO

iwakaftor

12 miesięcy i starsi

Potwierdzone wystąpienie jednej z mutacji, w przynajmniej 1 allelu genu CFTR: mutacja bramkująca genu CFTR (klasy III): G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S,

S1251N, S1255P, S549N lub S549R

ORKAMBI

lumakaftor z iwakaftorem

co najmniej 2 lata

Potwierdzone wystąpienie mutacji F508del genu CFTR na obu allelach (czyli posiadający 2 mutacje F508del)

SYMKEVI

ezakaftor/iwakaftor w skojarzeniu z iwakaftorem

co najmniej 6 lat

Pacjenci homozygotyczni pod względem mutacji F508del (czyli posiadający 2 mutacje F508del)

lub

Pacjenci heterozygotyczni pod względem mutacji F508del i mający jedną z następujących mutacji genu CFTR: P67L, R117C, L206W, R352Q, A455E, D579G, 711+3A→G, S945L, S977F, R1070W, D1152H,

2789+5G→A, 3272-26A→G i 3849+10kbC→T

KAFTRIO

eleksakaftor/ tezakaftor /iwakaftor z iwakaftorem

co najmniej 12 lat

Pacjenci homozygotyczni pod względem mutacji F508del genu CFTR (czyli posiadający 2 mutacje F508del)

lub

Pacjenci heterozygotyczni pod względem mutacji F508del z mutacją o minimalnej wartości funkcji (MF) genu CFTR


3. Jakie badania trzeba będzie wykonać w ośroku leczenia mukowiscydozy?


Jednym z niezbędnych warunków uczestnictwa w programie jest wykonanie badań i konsultacji niezbędnych do zakwalifikowania do leczenia, a następnie monitorowania leczenia zgodnie z wymaganiami określonymi w programie.

Etap

Kiedy?

Jakie badania?

kwalifikacja do programu

W okresie do 3 miesięcy przed rozpoczęciem leczenia:

1) test potowy;

2) badanie spirometryczne (u chorych, u których rozwój psychofizyczny i stan kliniczny gwarantuje prawidłowe przeprowadzenie testu);

3) aminotransferaza alaninowa;

4) aminotransferaza asparaginowa;

5) stężenie bilirubiny w surowicy krwi;

6) badanie mikrobiologiczne plwociny lub wymazu z gardła;

7) konsultacja okulistyczna u pacjentów <18rż.

W okresie do 12 miesięcy przed rozpoczęciem leczenia

badanie obrazowe klatki piersiowej

podczas monitorowania leczenia

po 3, 6, 9 i 12 miesiącach po rozpoczęciu leczenia, a następnie raz w roku

aktywność aminotransferazy alaninowej i asparaginowej oraz bilirubiny

po 6 i 12 miesiącach po rozpoczęciu leczenia, a następnie raz w roku

1) test potowy;

2) badanie spirometryczne (u chorych, u których rozwój psychofizyczny i stan kliniczny gwarantuje prawidłowe przeprowadzenie testu);

3) badanie mikrobiologiczne plwociny lub wymazu z gardła;

raz w roku u pacjentów <18rż

konsultacja okulistyczna

W przypadku ORKAMBI na każdej wizycie kontrolnej

pomiar ciśnienia tętniczego


4. Kto nie będzie mógł skorzystać z leczenia?

W programie lekowym zapisano w jakich sytuacjach pacjenci nie mogą skorzystać z leczenia.

1) Do leczenia nie zakwalifikują się osoby, które nie osiągnęły odpowiedniego wieku, nie posiadają odpowiednich mutacji i u których wystąpią:
 • przeciwwskazania wynikające z dokumentacji rejestrowej poszczególnych leków – podjąć decyzję i udzielić informacji na ten temat może wyłącznie lekarz prowadzący;
 • brak zgody na monitorowanie efektów klinicznych leczenia na podstawie danych zebranych w systemach informatycznych (pacjent powinien zostać włączony do rejestru mukowiscydozy nie później niż 12 miesięcy od włączenia do programu).
W trakcie leczenia mogą wystąpić sytuacje, w których lekarz może podjąć decyzję o wykluczeniu pacjenta z programu. Takie sytuacje to:
 • wystąpienie działań niepożądanych, interakcji z innymi lekami lub nieprawidłowe wyniki badań, które w opinii lekarza prowadzącego są przeciwwskazaniami do leczenia (informacji udziela i decyzję w tym zakresie podejmuje lekarz);
 • stan po przeszczepieniu płuc;
 • ciąża, planowanie ciąży, karmienie piersią (wyłączenie czasowe, na okres trwania ciąży, planowania ciąży i karmienia piersią), (zalecenie wynika z braku wystarczających danych bezpieczeństwa; stosowanie jest możliwe, o ile lekarz prowadzący i pacjentka wyrażą na to zgodę);
 • wycofanie zgody na monitorowanie efektów klinicznych leczenia na podstawie danych w systemach informatycznych;
 • uporczywe zaniedbywanie zaleceń terapeutycznych lekarza prowadzącego.

Korzystamy z plików cookies zgodnie z polityką prywatności.

OK